For business

Utbildningen är indelad i fyra block. Innehållet bygger på både akademisk forskning och erfarenheter från praktiskt tillämpning i företag och organisationer.

Dag 1–2

Block 1 – Introduktion, affärsperspektivet

 • Vad är Big Data, Business Intelligence och vad gör en affärsinriktad Data Scientist?
 • Introduktion till utbildningsprogrammet
 • Introduktion till dataanalys, Big Data och Business Intelligence
 • Diskussion och exempel på dataanalyser
 • Rollen Business Data Analyst i organisationen
 • Initiering, design och implementering av ett projekt för dataanalys (röd tråd genom utbildningen)
 • Affärsplaner, affärsmodeller, marknadsekonomi
 • Grundläggande om hur en affärsplan tas fram – ägare, styrelse, vd, verksamhetens organisation, kapitalmarknaden och företagsavkastning, affärsmål samt en affärsplans struktur
 • Beslutsfattande i organisationer och modeller för beslutsfattande
 • Beslutsfattandets roll på strategisk, taktisk och operativ nivå
 • Marknadsekonomi – behovsanalyser och värdeerbjudanden, marknadsanalys, modeller, marknadspotentialer, konkurrensmodeller och konkurrentanalyser
 • Affärsmodeller – Ramverk – Osterwalder, The St. Galler Business Model Innovation Navigator samt affärsmodeller som konkurrensmedel
 • Introduktion av fallstudie 1 (Harvard) – övningar och diskussioner runt den som en gruppsession
 • Affärsbehov, BI och omvärldsbevakning
 • Grunderna i omvärldsbevakning och trendanalys
 • Vad påverkar affärerna? Vilken information är avgörande?
 • Bygga hypoteser
 • Beslutsmodeller
 • Kravställning på dataanalyser
 • Metoder för BI – Six Sigma, Balanced Scorecard, Activity Based Costing
 • Styrmodeller
 • Tekniska lösningar
 • Fallstudie 2 (Business Data)

DAG 3–4

Block 2 – Teknik och metoder för dataanalys

 • Introduction
 • The CRISP-DM (revisited)
 • Discussion on other models for data mining
 • How do these models handle big data?
 • Supervised vs. unsupervised learning
 • Introduction to basic algorithmics for data mining
 • Data representation
 • The curse of dimensionality
 • Dimensionality reduction
 • Principal Component Analysis
 • Multi-dimensional scaling
 • Fastmap
 • Filter-and-refine retrieval
 • Project discussion
 • Model Evaluation
 • Training and Test sets
 • Accuracy, precision, recall, F-measure
 • Cross validation and Bootstrapping
 • Decision trees
 • Supervised learning: classification
 • Lazy classifiers
 • Linear models: perceptron, SVMs
 • Combining models: random forests, bagging, boosting
 • Demo session (Hands-on experience on data analytics)

DAG 5–6

Block 3 – Dataanalys i praktiken

 • Unsupervised learning: mining basket data
 • Itemset mining and association rule mining
 • Apriori Algorithm
 • Maximal and closed itemsets
 • Unsupervised learning: clustering
 • K-means and K-medoids
 • K-means++ and X-means
 • Hierarchical clustering
 • Cluster quality assessment
 • Cluster aggregation
 • Time series analytics
 • Dynamic Time Warping
 • Discrete Fourier Transform
 • SAX
 • Stream mining
 • Mining massive datasets
 • Algorithmic scalability
 • Indexing
 • Map-reduce
 • Demo session (hands-on experience with SPARK)

DAG 7–8

Block 4 – Tillämpning och certifiering

 • Utvärdering av modeller gentemot affärsbehovet
 • Metoder för modellutvärdering – noggrannhet, precision, recall, korsvalidering, bootstrapping, ROC-analys
 • Diskussion om hur modellering speglar till affärsförståelse
 • Avlämning och driftsättning
 • Spridningsvägar – analytiker-baserade kontra kundbaserade
 • Fokus på analytiker-baserad distribution: rapportskrivning, dokumentation, etcetera
 • Analysprocessen
 • Etablera en process för analyser av affärsdata
 • Affärsanalys
 • Omvärldsanalys, trendanalys
 • Konsekvensanalys
 • Förslag till insatser
 • Beslutsmodeller
 • Presentation
 • Presentera analyser, internt och externt
 • Bygga upp rapporteringsprocesser
 • Skriva rapporter
 • Ta fram beslutsunderlag
 • Avslutningsmiddag
 • Certifiering
 • Skriftligt essäprov
 • Teoretiskt kunskapstest
 • Redovisning av projektarbeten

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!