Certifieringsprogram för IT-arkitekter

Dataföreningen Kompetens erbjuder ett omfattande certifieringsprogram för IT-arkitekter

Dataföreningen Kompetens har certifierat IT-arkitekter sedan 1999. Kärnan är certifieringen DFK-CIA som ingår i utbildningen Certifierad IT-arkitekt Master. Hittills har över 1.900 klarat denna certifiering, som över tiden blivit de facto-standard i Sverige som kunskapsbevis för rollen.
 

Sedan hösten 2012 har DFK-CIA kompletterat med Iasa:s internationella certifieringar. Iasa:s certifieringsprogram återspeglar hur internationella organisationer ser på IT-arkitekturer och hur arkitekturarbete bör bedrivas.
 

Utifrån ett Skandinaviskt perspektiv uppfattas det ofta som mer hierarkiskt och toppstyrt. Iasa:s certifieringar är därför lämpliga för dem som vill skaffa sig en internationell behörighet.
 

Översikt

iasa-levels 

Konceptuellt är certifieringarna indelade i fyra nivåer: kunskap (du förstår vad IT-arkitekturer och arkitekturarbete är), kompetens (du kan området och kan tillämpa kunskaperna), specialisering (du kan tillämpa dina kunskaper inom en specialisering) och erfarenhet (du har bevisat att du kan tillämpa).
 

DFK-CIA (Dataföreningen Kompetens Certifierad IT-arkitekt) täcker nivåerna kunskap, kompetens och till viss del erfarenhet. CITA-F (Certified IT Architect – Foundation)motsvarar nivån kunskap, CITA-A (Certified IT Architect - Associate) nivån kompetens och CITA-S (Certified IT Architect – Specialist) nivån specialisering.
 

DFK-CIA är mer omfattande än CITA-F och CITA-A tillsamman samt anpassad till hur IT-arkitekter arbetar i Skandinavien. I certifieringen ingår att skriva en uppsats baserad på erfarenheter inom området, vilket till viss del bevisar förmågan att kunna tillämpa. I det här sammanhanget ger den samma grund för att gå vidare med både CITA-S och CITA-P.
 

Det är också möjligt att direkt ta steget från CITA-A till CITA-P, för dem som inte önskar specialisera sig.
 

CITA-F och CITA-A erbjuds i samarbete med Iasa Global och Iasa Sweden.
 

Iasa Sweden hanterar certifieringarna för CITA-P (Certified IT Architect – Professional)och CITA-S (Certified IT Architect – Specialist).
 

Dataföreningen Kompetens certifiering och utbildningsprogram

I slutet av 1990-talet började rollen IT-arkitekt bli etablerad hos svenska företag och organisationer. För att möta behovet av en definition och ett enhetligt kunskapsbevis, introducerade Dataföreningen Kompetens en utbildning och en certifiering. För att klara den kompetensprofil som specificerar certifieringen, kopplades den till en terminslång utbildning.
 

Initiativet blev mycket uppskattat i branschen och varje år genomförs två eller tre fulltecknade kursomgångar. Idag är över 20 lärare engagerade i kursprogrammet som omfattar tolv dagar fördelade på sex tillfällen. Mellan tillfällena tillkommer sammanlagt 100 timmar fördelade på litteraturstudier, enskilda uppgifter och grupparbeten.
 

Varje kursdeltagare får också en handledare som coachar deltageren genom hela kursen, speciellt för att stödja vid hemuppgifter och uppsatsskrivande.
 

Iasas-nivaer 

Det här är en av de mest ambitiösa utbildningar som finns för IT-arkitekter, även ur ett internationellt perspektiv.

 • Den certifierande utbildningen består av sex block:
 • Block 1:

  Ger en bred förståelse för vad IT-arkitektur är och vad en IT-arkitekt gör. Vilka begrepp rör sig arkitekten med, hur arbetar han? Hur långt har IT-arkitektur som disciplin kommit?

 • Block 2:

  Ger en förståelse för vad som bör ingå i en verksamhetsnära IT-arkitektur, hur man tar fram den, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas.

 • Block 3:

  Ger en förståelse för vad som ingår i en teknisk infrastruktur och de grundläggande problemen vid uppbyggnad av distribuerade komponentbaserade system.

 • Block 4:

  Fokuserar på arkitekturens kvalitativa egenskaper och hur dessa värderas. En metod för värdering av alternativa arkitekturer presenteras och övas. Användning av mönster och ramverk som stilbildare och konstruktionshjälpmedel vid arkitekturutformning och systembygge illustreras. Avsnittet belyser också hur arkitekturutformning hanteras i olika utvecklingsmetoder.

 • Block 5:

  Tillämpar och fördjupar teori från tidigare avsnitt inom området systemintegration och tjänsteorientering. Innehåller övningar på att identifiera och prioritera krav utgående från systems önskade funktionalitet samt att utforma arkitektur och infrastruktur.

 • Block 6:

  Knyter samman de tidigare blocken genom att behandla arkitekturens och arkitektens roll för åstadkomma kvalitet och lönsamhet över hela systemlivscykeln.

För att klara DFK-CIA certifiering krävs en skriftlig uppsats, godkända grupp- och individuella övningsuppgifter samt en godkänd presentation.
 

Från och med våren 2013 ingår Iasa:s CITA-F som tillval i Certifierad IT-arkitekt Master. Tidigare certifierade DFK-CIA (deltagare som genomgått tidigare kursomgångar av Dataföreningen Kompetens IT-arkitektutbildning) får också samma möjlighet att komplettera med CITA-F.
 

Kursansvariga för Certifierad IT-arkitekt Master är Mats Gustafsson, Michael Thurell och Karin Linde från Waymark.
 

Iasa:s certifieringar och utbildningar 

Iasa är en internationell organisation för IT-arkitekter, startad 2002. Antalet medlemmar är cirka 10.000 och ytterligare cirka 90.000 individer är associerade i ett öppet nätverk. Iasa har en vid definitionen av IT-arkitektur, som sträcker sig från infrastruktur till verksamhet.
 

Namnet Iasa var tidigare en förkortning av "International Association of Software Architects". Vartefter begreppet IT-arkitektur har vidgats, har namnet utvecklats från en förkortning till ett varumärke – "Iasa".
 

Visionen är att göra IT-arkitekten till en etablerad och respekterad roll världen över. Visionen ska uppfyllas med hjälp av certifieringar som står för enhetliga kompetensprofiler, definitioner av best practicies, ett ramverk av värderingar och etiska regler samt internationella utbildningsprogram.
 

Medlemmarna finns i cirka 50 länder. De flesta är organiserade i 33 "chapters", varav 13 i USA. Idag finns Iasa i bland annat Brasilien, Holland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Malaysia, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien, Hong Kong, Thailand och Polen.
 

Medlemskapet är under förändring och en ny struktur lanseras under 2013 som bättre ska fånga upp de associerade individerna.
 

Iasa:s struktur för kompetens

Iasa har skapat en struktur bestående av roller/specialiseringar och kompetenser (så kallade "Foundation Pillars", grundpelare på svenska).

Iasa-struktur 

 • Grundpelarna för kompetenser är:
 • Design
 • Human Dynamics
 • Quality Attributes
 • IT Environment
 • Business Technology Strategy
 • Rollerna, eller snarare specialiseringarna som Iasa numera kallar dem, är:
 • Software Architecture
 • Infrastructure Architecture
 • Information Architecture
 • Business Architecture

Enterprise Architecture ses som en funktion, snarare än en roll/specialisering.

 • Som en ytterligare dimension är grundpelarna och specialiseringarna är indelade i fyra nivåer av kompetens:
 • Foundation – (awareness), grundläggande kompetens
 • Associate – (individualized knowledge), förmåga att praktisera utifrån egen kompetens
 • Specialist –(specialized knowledge), fördjupad förmåga att praktisera inom en av specialiseringarna
 • Professional – (delivery, enterprise level leadership), bevisad repeterbar leveransförmåga, förmåga att dra egna slutsatser utifrån individualiserad kunskap, förmåga att leda andra

Dessa fyra nivåer återspeglas i strukturen för utbildningarna och certifieringarna.
 

Det finns utrymme för nationella anpassningar av strukturen. Iasa Sweden har till exempel tagit fram en egen definition av IT-relaterade arkitektroller (http://www.iasa.se/?p=1096). Grundpelaren Human Dynamics omfattar kultur och arbetsliv och är sannolikt den del som skiljer sig mest mellan olika regioner.
 

Iasa:s certifieringar och utbildningar

Kopplat till strukturen av roller/specialiseringar och kompetenser erbjuder Iasa certifieringar och ett antal utbildningar.
 

Certifieringarna fungerar som en internationell standard för IT-arkitekters kompetens och färdigheter. Tanken är att en Iasa-certifierad arkitekt från till exempel Singapore enkelt ska kunna förstå och samarbeta med en arkitekt från Sverige med motsvarande certifiering. Det kan till exempel underlätta för en rekryterare, som då får tillgång en internationell arbetsmarknad.
 

En grundidé med Iasa:s program är att det ska vara praktiserande IT-arkitekter som utbildar och certifierar sina branschkollegor.
 

Certifieringar

 • Iasa har fyra certifieringar, som markerar en karriärväg i fyra nivåer:
 • CITA-F (Certified IT Architect – Foundation)
 • CITA-A (Certified IT Architect – Associate)
 • CITA-S (Certified IT Architect – Specialist)
 • CITA-P (Certified IIT Architect – Professional)

Certifieringsprocesserna är en kombination av kriterier (utbildning och erfarenheter), skriftliga prov, utvärderingar och muntliga utfrågningar. Värt att notera är att certifieringarna i nuläget inte behöver tas i ordning, men att det sannolikt blir ett krav framöver.
 

CITA-F

CITA-F (Certified IT Architect – Foundation) är ett bevis på grundläggande kunskaper inom Iasa:s fem grundpelare (Design, Human Dynamics, Quality Attribues, IT Environment, Business Technology Strategy). Kompetensnivån är definierad som ITABoK (IT Architect Body of Knowledge).

Certifieringsförfarandet är ett prov med flervalsfrågor. Hittills har cirka 2 500 certifierats.
 

CITA-A

CITA-A (Certified IT Architect – Associate) är ett bevis på fördjupad kompetens inom de olika grundpelarna, samt inom en eller flera av Iasa:s specialiseringar (Business Architecture, Infrastructure Architecture, Information Architecture, Software Architecture).

Certifieringsförfarandet består av två delar. Den första är ett prov på 2,5 timmar med en kombination av flervalsfrågor och lösningsbeskrivningar utifrån scenarier.

Den andra delen är ett skrifligt prov och en muntlig utfrågning i samband med någon av kurserna inom specialiseringarna.
 

CITA-S

CITA-S (Certified IT Architect – Specialist) är en arkitekt som har djupare kunskap och förmåga inom någon eller några av grundpelarna.

Kandidater har minst fem års erfarenhet som praktiserande arkitekt. Certifieringsförfarandet är en inlämningsuppgift följt av en muntlig utfrågning av en panel av CITA-P-certifierade arkitekter.
 

CITA-P

En arkitekt certifierad enligt CITA-P (Certified IIT Architect – Professional) har bevisat att vid flertalet tillfällen kunna leverera inom ramen för de olika grundpelarna samt inom sin specialisering. Denne är kvalificerad att verka inom sin roll i större projekt eller program.

Kandidater har cirka sju års erfarenhet som praktiserande arkitekt. Certifieringsförfarandet omfattar tre månaders förberedande arbete med dokumentation samt en muntlig utfrågning under cirka en dag av en panel av CITA-P-certifierade arkitekter. Hittills har cirka 200 CITA-P certifierats.
 

Utbildningar

För att uppnå kompetenskraven i certifieringarna, erbjuder Iasa en uppsättning utbildningar.
 

Inför CITA-F
 • Architect Core
 • ITABoK Foundation (självstudier)
Inför CITA-A
 • E-learning online: Business Technology Strategy
 • Plus någon av följande:
 • Associate Course: Business Architecture
 • Associate Course: Human Dynamic
 • Associate Course: Information Architecture
 • Associate Course: Infrastructure Architecture
 • Associate Course: Software Architecture
Inför CITA-S
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet
 • CITA-S Prep (självstudier)
Inför CITA-P
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet
 • CITA-P Prep (självstudier)

 
Karriärplanering

Dataföreningen Kompetens utbildning och certifiering är en lämplig grund för alla IT-arkitekter verksamma i Sverige.
 

Samtidigt blir svenska företag blir allt mer internationellt engagerade, framför allt inom IT-projekt. När internationella utvecklingsteam blir vardag ökar kraven på samsyn, gemensam terminologi och enhetliga standarder för kompetensbevis.
 

Iasa:s certifieringsprogram återspeglar hur internationella organisationer ser på IT-arkitekturer och hur arkitekturarbete bör bedrivas. Utifrån ett Skandinaviskt perspektiv uppfattas det ofta som mer hierarkiskt och toppstyrt. Iasa:s certifieringar är därför lämpliga för dem som också vill skaffa sig en internationell behörighet.
 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!